عقد تفاهم نامه همکاری با اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران
در تاریخ 1393/09/15  تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری آموزشی ، پژوهشی و فناوری جهت رفع نیازهای صنعت نفت کشور در راستای اهداف توسعه پایدار منعقد گردید. از موارد مهم این تفاهم نامه انجام مطالعات پژوهشی در خصوص اکتشاف ذخایر هیدروکربنی با استفاده از روشهای نوین می باشد.
2015-02-16 08:22:24