بزرگترین پسلرزه، زمینلرزه نپال با بزرگی 6.7
نمایش شکل موج ،بزرگترین  پسلرزه، زمینلرزه نپال با بزرگی 6.7 (Mw) ، برداشت شده توسط مرکز تحقیقات زمینلرزه  شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
Location
27.794°N 85.974°E
Depth
10.0 km

زمینلرزه نپال


2015-04-26 10:24:12