شکل موج زمینلرزه مورخ 1394-02-16 کاشمر با بزرگی 5.2،در ساعت 01:58:31
شکل موج زمینلرزه مورخ 1394/02/16 کاشمر با بزرگی 5.2،در ساعت 01:58:31

  • عرض جغرافیایی:35.32 N
  • طول جغرافیایی:58.40 E
  • فاصله از مرکز زمینلرزه:
              کاشمر 7 کیلومتر
              بردسکن 40 کیلومتر
              تربت حیدریه 74 کیلومتر
              درونه 90 کیلومتر
              درود 104 کیلومتر
زمینلرزه کاشمر
2015-05-06 09:32:58