شکل موج زمینلرزه مورخ 1394-02-20 کاشمر با بزرگی 4.0 ،در ساعت 06:32:58
 شکل موج زمینلرزه مورخ 1394/02/20 کاشمر با بزرگی 4.0 ،در ساعت 06:32:58

عرض جغرافیایی:35.337 N
طول جغرافیایی:58.510 E
تاریخ زمینلرزه:2015-05-10
زمان زمینلرزه:02:02:58

فاصله از مرکز زمینلرزه:
          کاشمر 6 کیلومتر
          بردسکن 50 کیلومتر
          تربت حیدریه 64 کیلومتر
          درود 97 کیلومتر
          قدمگاه 98 کیلومتر
زمینلرزه کاشمر

2015-05-10 06:23:33