شکل موج زمینلرزه نپال با بزرگی 7.3
شکل موج زمینلرزه نپال  مورخ 2015/05/12 با بزرگی 7.3 توسط مرکز تحقیقا زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
Time:
Location: 27.837°N 86.077°E
Depth: 15.0 km2015-05-12 13:36:41