برنامه زمان بندی ارایه سمینار و دفاع از پیشنهاده
برنامه زمان بندی ارایه سمینار و دفاع از پیشنهاده به شرح زیر می باشد:

برنامه روز دوشنبه  11/03/1394

 

نام خانوادگی

زمان

عنوان

سمینار

آقای دلیل

10:30 10:00

سیستم هشدار  سریع لرزه ای و پاسخ سریع برای اعلان خطر زلزله و پیشگیری از فاجعه به منظور کاهش تلفات

The seismic Early warning (SEW) and rapid response(ERR) systems for Alarms Earthquake and disaster prevention to reduce losses

سمینار و پیشنهاده

خانم افضلی

11:00 10:30

سیستم عصبی و فازی

fuzzy and neural system

استراحت

-

11:15 11:00

-

پیشنهاده

آقای دوست زاده

11:45 11:15

بررسی شرایط زیرسطحی فرورفتگی ناشی از گسل توس با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (ژئورادار)

Investigation of depression caused by tous fault ,using GPR

سمینار

خانم عزیزی

12:30 11:45

مروری بر توموگرافی و روش حل تفاضل محدود

A review on finite-difference method and tomography

 

 

برنامه روز سه شنبه  12/03/1394

 

سمینار و پیشنهاده

خانم حیدریان

08:45-08:00

مطالعه بر روی انواع نویزهای لرزهای) در خصوص نحوه حذف ، کاهیدگی و کاربردهای آنها(

Different seismic Noises, How can we remove, attenuate or apply them?

سمینار و پیشنهاده

خانم برادران

09:30 08:45

موجک

Wavelets, different points of view

استراحت

-

10:00 09:30

-

سمینار و پیشنهاده

خانم قدیمی

10:45 10:00

درآمدی بر مدهای نرمال

An introduction to Normal modes

سمینار و پیشنهاده

خانم سیدی

11:30 - 10:45

کنترل امواج لرزه ای با مواد مصنوعی

seismic wave control by synthetic materials 2015-05-27 08:21:23