بازدید شهردار مشهد به همراه معاونین و مشاورین ایشان از مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهردار مشهد به همراه معاونين و مشاورين ايشان در شهرداري مشهد، روز چهارشنبه، 27 خرداد،  از مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه بازدید نمودند. در این بازدید دکتر حسینی، ریاست مرکز تحقیقات، پس از معرفی وظایف کلی مرکز و ذکر اهمیت شبکه لرزه نگاری خراسان، بر لزوم مطالعات بنیادی در خصوص خطرپذیری زلزله شهر مشهد تاکید و پیشنهاداتی را ارائه نمودند. در ادامه، آقاي صولت مرتضوي و هیئت همراه از بخش جمع آوری داده های لرزه ای و پردازش سنگین مرکز نیز بازدید به عمل آوردند.


2015-06-17 13:06:23