بازدید مدرسه راهنمایی دخترانه غیر انتفاعی نور از مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی
در تاریخ 19 مرداد 1394 از ساعت 09:30 مدرسه راهنمایی دخترانه غیر انتفاعی نور از مرکز زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ابتدا فیلم مستند "معمای زلزله بم" تهیه شده توسط مرکز، به نمایش در آمد و پس از آن جناب آقای دکتر کیوان حسینی مدیریت محترم مرکز ضمن خیر مقدم به میهمانان توضیحاتی را در زمینه زمینلرزه و فعالیت های مرکز ارایه دادند. در انتها با بازدید از کارگاه  این مرکز  و آشنایی با دستگاه های موجود در ساعت 12:00 این بازدید به پایان رسید.
2015-08-12 07:06:18