برنامه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد – گرایش زلزله شناسی

برنامه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهریور 1394 1. شنبه 28/6/1394 ، ساعت 00 : 10
  " تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در ناحیه خراسان با استفاده از دوره تناوب غالب موج P"
  ارائه دهنده: آقای سید محمد صادق جعفری
  استاد راهنما: دکتر حسین صادقی
  استاد مشاور: دکتر سید کیوان حسینی
  داور مدعو: دکتر رضا خواجوی
  داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر بهنام رحیمی


 1. دوشنبه 30/6/1394 ، ساعت 30 : 16
  "
  ارزیابی اثرات ساختگاه به روش معکوس تعمیم یافته (GIS) با استفاده از لرزه نگاشتهای زمینلرزه 1391 اهر - ورزقان "
  ارائه دهنده: آقای جعفر جاقوری
  استاد راهنما: دکتر حسین صادقی
  استاد مشاور: دکتر سید کیوان حسینی
  داور مدعو: دکتر احمد شوشتری
  داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا خواجوی


دوشنبه 30/6/1394 ، ساعت 00 : 18

 1. " بررسی زیر سطحی وجود گسلش در رسوبات کواترنری شمال غرب مشهد "
  ارائه دهنده: آقای مسعود دوست زاده
  استاد راهنما: دکتر سید کیوان حسینی
  استاد مشاور: دکتر ناصر حافظی مقدس
  داور مدعو: دکتر بهنام رحیمی
  داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسین صادقی


 1. سه شنبه 31/6/1394 ، ساعت 00 : 10
  "
  تعیین ساختار سرعتی امواج P و S در منطقه اهر – ورزقان با استفاده از روش توموگرافی زمینلرزه محلی "
  ارائه دهنده: خانم سارا دربیگی نامقی
  استاد راهنما: دکتر حسین صادقی
  استاد مشاور: دکتر سید کیوان حسینی
  داور مدعو: دکتر بهنام رحیمی
  داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا خواجوی


 1. سه شنبه 31/6/1394 ، ساعت 00 : 16
  "
  مطالعه مدهای نرمال در شبیه سازی انتشار موج "
  ارائه دهنده: خانم هما قدیمی مقدم
  استاد راهنما: دکتر رضا خواجوی
  داور مدعو: دکتر حسین صادقی
  داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سید کیوان حسینی


2015-09-15 07:37:01