برنامه سمینارها و دفاع پیشنهادههای کارشناسی ارشد – گرایش زلزله شناسی

برنامه سمینارها و دفاع پیشنهادههای کارشناسی ارشد گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهریور 1394 1. چهارشنبه 1/7/1394 ، ساعت 00 : 10
  " کاربرد مایکروترمورها در مناطق شهری "
  ارائه دهنده: خانم مهسا خزاعی
  استاد راهنما: دکتر سید کیوان حسینیچهارشنبه 1/7/1394 ، ساعت 30 : 10

 1. " ارزیابی خطر زمینلرزه در گستره قوچان"
  ارائه دهنده: خانم فرشته ذوالفقاری
  استاد راهنما: دکتر سید کیوان حسینی2015-09-15 07:37:46