سخنرانی علمی 1 (هفته پژوهش): مهاجرت عمقی و کاربرد آن در زلزله شناسی اکتشافی

سخنرانی علمی
(هفته پژوهش)

 

مهاجرت عمقی و کاربرد آن در زلزله شناسی اکتشافی
Depth Migration and its application in exploration seismology

 

زمان: سه شنبه 24/9/1394
ساعت 9:30
مکان: دانشکده علوم، سالن دکتر سعادت

 

دکتر پیمان پور مقدم

مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

TGS – NOPEC
Geophysical Service Company
Houston, Texas

2015-12-14 08:57:08