سخنرانی علمی 2 (هفته پژوهش): ناهمگونیهای فضایی در مدلی ساده از گسل مسبب زمینلرزه

سخنرانی علمی
(هفته پژوهش)

 

ناهمگونیهای فضایی در مدلی ساده از گسل مسبب زمینلرزه
Spatial Heterogeneities in a Simple Earthquake Fault Model

                                   

زمان: چهارشنبه  25/9/1394
ساعت 12:00
مکان: دانشکده علوم، سالن دکتر سعادت

 

 

دکتر جواد کاظمیان

گروه فیزیک

دانشگاه آلبرتا کانادا


2015-12-14 08:58:52