شکل موج زمینلرزه مورخ 2015-12-25 افغانستان با بزرگی 6.3،در ساعت 19:14:47
شکل موج زمینلرزه مورخ 2015-12-25 افغانستان با بزرگی 6.3،در ساعت 19:14:47
Time
Location : 36.500°N 71.132°E
Depth : 203.4 km

2015-12-26 05:09:23