اولین دوره برداشت های لرزه نگاری کاشت، نصب و برداشت ایستگاه های موقت

اطلاعیه

 

اولین دوره

برداشت های لرزه نگاری

کاشت، نصب و برداشت ایستگاه های موقت

چهارشنبه 14  الی جمعه 16 بهمن ماه

 

دانشجویانی که تمایل به شرکت در این عملیات صحرایی را دارند،

درخواست کتبی خود را حداکثر تا شنبه 10 بهمن ماه به دبیرخانه مرکز ارائه نمایند

 

حداکثر تعداد پذیرش دانشجو

6 نفر

نتیجه نهایی تا انتهای وقت اداری دوشنبه 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد


2016-01-24 06:34:35