برنامه دفاع از پیشنهاده گرایش زلزله شناسی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی

برنامه دفاع از پیشنهاده گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی

سه شنبه 11 خرداد ماه 1395؛   ساعت 11 - 9

 

-       "تعیین مرز لیتوسفر  آستنوسفر در شمال شرق ایران با استفاده از توابع گیرنده"

ارائه دهنده: مهری معتمدی

 

-       "بررسی تغییر شکل پوسته ای در شمال شرق ایران با استفاده از داده های مشاهداتی GPS"

ارائه دهنده: محمد صداقت

 

-       " الگوی زمانی  مکانی لرزه خیزی در ایران"

ارائه دهنده: عاطفه وفایی امین


2016-05-29 06:24:23