دروس گرایش زلزله شناسی مقطع کارشناسی ارشد

 دروس گرایش زلزله شناسی / مقطع کارشناسی ارشد

قابل اجرا از تاریخ 15/6/1395

دانشگاه فردوسی مشهد

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

ترم

3

ریاضیات پیشرفته در ژئوفیزیک 

1

اول

1+2

زمین شناسی عمومی

2

1+2

زمین شناسی ساختاری

3

2

تئوری  انتشار امواج الاستیک

4

1+1

زلزله شناسی 1

5

1+2

لرزه شناسی 

6

1+2

زلزله شناسی 2

7

دوم

2

زلزله شناسی دستگاهی

8

1+1

مبانی لرزه زمین ساخت

9

2

لرزه زمین ساخت ایران

10

2

روش محاسبات عددی

11

3

تحلیل سریهای زمانی ژئوفیزیکی

12

سوم

1+2

زلزله شناسی مهندسی

13

2

مبانی مدل سازی در زلزله شناسی

14

2

سمینار

15

6

پایان نامه

16

چهارم

پایان نامه

پنجم

 

رنگ قرمز:  دروس الزامی (مجموع 12 واحد) (ردیف 4، 5، 7، 9، 12)

رنگ زرد:  دروس اختیاری (مجموع 12 واحد) (ردیف 6، 8، 10، 13، 14)

رنگ سبز:  دروس جبرانی (کمبود) (مجموع 11 واحد) (ردیف 1، 2، 3، 11)

 

مجموع تعداد واحد درسی دوره: 32 واحد

                                                                   

سرفصل بازنگری شده مقطع کارشناسی ارشد رشته زلزله شناسی
2016-06-22 07:25:39