شکل موج زمینلرزه مورخ سه شنبه چهارم آبان ماه 1395 با بزرگای 4.9
شکل موج زمینلرزه مورخ سه شنبه چهارم آبان ماه 1395 با بزرگای 4.9:
Time
Location
35.24°N 35.24°E
Depth
9.0 km
2016-10-26 07:01:33