شکل موج زمینلرره بردسکن 15-11-2016
بزرگی زمینلرزه:
4.1

عرض جغرافیایی:
35.33 N

طول جغرافیایی:
57.20 E

تاریخ زمینلرزه:
2016-11-15

زمان زمینلرزه:
01:07:29

منبع:
IGUT

فاصله از مرکز زمینلرزه:
درونه 26 کیلومتر
بردسکن 69 کیلومتر
عشق آباد 110 کیلومتر
کاشمر 115 کیلومتر
سبزوار 116 کیلومتر


2016-11-16 04:57:03