برنامه كلي مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي در هفته پژوهش

 برنامه كلي مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي در خصوص هفته پژوهش(20 الي 24 آذرماه 95) جهت اطلاع در ذيل آورده شده است:

- امكان بازديد از آزمايشگاه زلزله شناسي و آشنايي با مركز ( هر روز ساعت 10 الي 12 و با هماهنگي قبلي)

- پخش فيلم زمين لرزه هاي مهم دنيا و بحث و تبادل نظر بر روي آنها ( هر روز ساعت 11 الي 12)

- ارائه سخنراني تخصصي (24 آذر ماه ساعت 9 الي 12)


2016-12-05 06:41:41