بزرگترین پسلرزه، زمینلرزه دو قلعه براشک فریمان- خراسان رضوی
بزرگترین پسلرزه، زمینلرزه دو قلعه براشک فریمان- خراسان رضوی
زمان : 1396/01/17 00:37:23
مکان : 35.79N, 60.30E
بزرگی : 5.42017-04-08 09:53:04