زمینلرزه شمالغرب تربت جام 5.3 - تعیین محل و بزرگی اولیه
زمینلرزه مورخ 1396/02/13 شمالغرب تربت جام به بزرگی  5.3 - تعیین محل اولیه
زمان : 1396/02/13 01:42:07
مکان :۳۵.۷۴ شمالي و ۶۰.۵۳ شرقي2017-05-03 07:00:13