تعیین محل و بزرگی نهایی زمینلرزه سفید شمالغرب تربت جام مورخ 13 اردیبهشت96
تعیین محل و بزرگی نهایی زمینلرزه شمالغرب تربت جام مورخ 13 اردیبهشت96
زمان : 1396/02/13 01:42:09.1
مکان :35.68 شمالي و 60.47 شرقي
2017-05-03 07:25:20