زمینلرزه استان خراسان شمالي ، پیش قلعه با بزرگای 4.7


شکل موج زمینلرزه استان خراسان شمالي ، پیش قلعه با بزرگای 4.7


سه شنبه، 25 مهر 1396 در 22:22:36 (وقت محلي - تهران)

2017-10-17 18:52:36 (UTC)

موقعیت  : ۳۷.۶۵ شمالي و ۵۷.۱۹ شرقي

بزرگی : 4.72017-10-18 08:16:31