شکل موج زمینلرزه ازگله در غرب پاوه به بزرگی 7.3
شکل موج زمینلرزه ازگله در غرب پاوه (شمال سرپل ذهاب) به بزرگی 7.3
----------------------------------------------------------------------------
 Time :  
34.886°N 45.941°E
Depth: 23.2 km


2017-11-13 04:33:53