شکل موج زمینلرزه هجدک کرمان به بزرگی 6.2
شکل موج زمینلرزه هجدک کرمان به بزرگی 6.2
تاريخ وقوع زلزله:

(وقت محلي - تهران) سه شنبه، 21 آذر 1396 در 12:13:17

 (UTC)  2017-12-12 08:43:17

بزرگي زلزله:

۶.۲

موقعيت زلزله:

۳۰.۷۵ شمالي و ۵۷.۳۲ شرقي
2017-12-12 11:46:19