شکل موج زمینلرزه هجدک کرمان به بزرگی 6.1
شکل موج زمینلرزه هجدک کرمان به بزرگی 6.1

Date - Time: Tuersday, December 12, 2017 at
(UTC) ,21:41:29
1396/09/22 01:11:29
Magnitude: 6.1
Location: 30.78N, 57.28E
2017-12-13 05:27:43