اخبار ◀ اطلاعیه‌ها
برنامه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد – گرایش زلزله شناسی

برنامه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد  گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهریور 1394

ادامه ..
برنامه سمینارها و دفاع پیشنهادههای کارشناسی ارشد – گرایش زلزله شناسی

برنامه سمینارها و دفاع پیشنهادههای کارشناسی ارشد  گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهریور 1394

ادامه ..
سخنرانی علمی 1 (هفته پژوهش): مهاجرت عمقی و کاربرد آن در زلزله شناسی اکتشافی

مهاجرت عمقی و کاربرد آن در زلزله شناسی اکتشافی
Depth Migration and its application in exploration seismology

ادامه ..
سخنرانی علمی 2 (هفته پژوهش): ناهمگونیهای فضایی در مدلی ساده از گسل مسبب زمینلرزه

ناهمگونیهای فضایی در مدلی ساده از گسل مسبب زمینلرزه
Spatial Heterogeneities in a Simple Earthquake Fault Model

ادامه ..
برنامه دفاع از پیشنهاده گرایش زلزله شناسی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی

برنامه دفاع از پیشنهاده گرایش زلزله شناسی

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی

سه شنبه 11 خرداد ماه 1395؛   ساعت 11 - 9

ادامه ..
دروس گرایش زلزله شناسی مقطع کارشناسی ارشد

 دروس گرایش زلزله شناسی / مقطع کارشناسی ارشد

قابل اجرا از تاریخ 15/6/1395

دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه ..
برنامه درسی رشته ژئو فیزیک گرایش زلزله شناسی
برنامه درسی رشته ژئو فیزیک گرایش زلزله شناسی - دوره کارشناسی ارشد
ادامه ..