درباره ما ◀ اعضاء

ریاست


اعضای هیت علمی

دکتر حسین صادقی

دکتر رضا خواجوی

دکتر بهنام رحیمی

دکتر احمد شوشتری

دکتر پیمان پور مقدم


کارشناس

مهندس محمد مهدی مطیعی

مهندس مجید سدارتی

اداری

احمد عابدی پور نیک اقبال