آموزش ◀ تحصیلات تکمیلی ◀ امکانات آموزشی

مركز تحقيقات زمينلرزه شناسي از سال 1382 زير نظر گروه فيزيك دانشكده علوم اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش زلزله شناسي نمود و از سال 1386 پذيرش دانشجو به طور مستقل توسط اين مركز صورت مي پذيرد.