بررسی مدل سرعتی پوسته در منطقه مشهد

: آسایش‌پور ، رضا ،
: کیوان حسینی ،
: علوم پایه
: 1392

چکیده :

تعیین ساختار سرعتی پوسته با استفاده از برگردان داده های زمانی زمینلرزه ها از اهداف مهم زلزله شناسی در چند دهه اخیر بوده است.در روش برگردان همزمان ، پارامترهای اولیه زمینلرزه ها و مدل سرعتی پوسته تخمین زده شده و در طی مراحل وارون سازی پارامتر های فوق بطور همزمان بهینه می گردند. در انجام این پروژه در بخش مدلسازی یک بعدی از روش وارون سازی همزمان با استفاده از نرم افزار ولست استفاده شد که اساس کار آن کمینه کردن اختلاف زمان سیر مشاهده ای با زمان سیر محاسبه ای با توجه به مدل اولیه مورد استفاده است. با استفاده از کاربرد روش مکان یابی مشترک ،بطور همزمان موقعیت کانون های زمین لرزه، مدل پوسته و تصحیحات زمانی ایستگاهها را بهینه ساخته ایم. در این مطالعه با استفاده از منحنیهای زمان_مسافت حاصل از ‎9213 زمینلرزه رخ داده در شمال شرق ایران بین سالهای ‎2006 و‎2012 که در ‎12 ایستگاه لرزه نگاری شبکه های قوچان ومشهد وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران ثبت شده بودند، برآورد اولیه از سرعت امواج طولی و ضخامت پوسته در منطقه بدست آمد. بهترین مدل پوسته برای منطقه با استفاده از ‎652 زمینلرزه انتخابی و روش وارون سازی همزمان ارائه گردید. مدل پوسته نهایی محاسبه شد ه در منطقه مشهد بر وجود چهار لایه با سرعتها ی 6/‎5 کیلومتر بر ثانیه تا عمق ‎7 کیلومتری،0/‎6 تا عمق‎18 کیلو متری ،32/‎6 تا عمق‎36 کیلو متری و5/‎6 تا عمق ‎48 کیلومتر دلالت می کند. چهار لایه سرعتی تا عمق ‎48 کیلو متری مربوط به پوسته ویک لایه سرعتی در اعماق بیشتر از آن مربوط به گوشته را نشان می دهد. لذا عمق موهو در این منطقه را می توان مطابق با عمق لایه سرعتی پنجم که سرعت امواجP در آن به 05/‎8 کیلومتر بر ثانیه می رسد ،دانست . 2015-08-16 10:01:33