بررسی ناهمسانگری لرزه‌ای گوشته فوقانی در منطقه شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از تئوری جدایش امواج برشی

: شکرایی ، فرگل ،
: ژئوفیزیک
: علوم پایه
: 1388

چکیده :

در این کار جدایش امواج برشی در زیر ناحیه شمال شرقی ایران مربوط به فازهای SKS و 43 SKKS زلزله شاخص که در فواصل بین 145-‎90 درجه ای ‎7 ایستگاه باند پهن مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت شده اند را مورد بررسی قرار داده ایم. جهت گیری محور حرکت سریع امواج برشی و نیز تاخیر زمان رسید بین مولفه های سریع و کند حرکت پارامترهایی هستند که به وسیله انها آنیزوتروپی لرزه ای بخش بالایی جبه واقع در قاعده لیتوسفر را می توان بررسی نمود. تاخیر زمانی در ایستگاه های مختلف بین 0/5 s تا 1/s5 متغیر بوده و به طور متوسط s1 بدست آمده است. بیشترین مقدار تاخیر زمانی مربوط به ایستگاه قوچان با 1/5 s می باشد. جدایش مشاهده شده را می توان به کرنش حاصل از جهت گیری خطی اولیوین های موجود در گوشته فوقانی نسبت داد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که جهت محور حرکت سریع موج در اغلب ایستگاهها تقریبا موازی محور NE-SW است. نتایج حاصل از این تحقیق انطباق خوبی بین حرکت مطلق صفحه و تنش موجود در پوسته شرق و شمال شرق ایران با آنیزوتروپی لرزه ای این مناطق نشان می دهد و پیشنهاد می نماید که آنیزوتروپی تعیین شده از نوع آنیزوتروپی باقی مانده نبوده و می تواند ناشی از تکتونیک فعال منطقه باشد. 2015-08-16 10:04:13