تحلیل داده‌های شبکه لرزه‌نگاری موقت نصب شده در پهنه گسلی شمال تهران جهت بررسی تفاوت‌های میان زمین‌لرزه و انفجار دینامیتی معدنی

: ایوازه ، نرجس ،
: علم پایه
: 1389

چکیده :

در این مطالعه با استفاده از داده‌های شبکه موقت لرزه‌نگاری نصب شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در محدوده گسل شمال تهران، به تمایز بین لرزش‌های حاصل از زمین‌لرزه‌ها و انفجارهای دینامیتی معدنی پرداخته‌ایم. بدین‌منظور سیگنال‌های ثبت‌شده در یک دوره‌ی ‎۶ ماهه سال ‎۲۰۰۸، مربوط به ‎۱۴ ایستگاه لرزه‌نگاری کوتاه دوره با فواصل تقرببی ۱۰-‎۱۵ کیلومتر، مورد پردازش قرار گرفته است. ما با داده‌هایی روبه‌رو بودیم که ماهیت آنها در ابتدا مشخص نبودند، بخشی از آنها مربوط به انفجارات دینامیتی معدنی درم حدوده بی‌بی‌شهربانو و بخشی ناشی از فعالیت‌های لرزه‌ای ناحیه تهران می‌باشند. پس از محاسبه طیف جابجایی موج P, S و محاسبه نسبت طیف سیگنال به نویز، برای رویدادهایی که دارای کیفیت مطلوبی بودند از مدل چشمه جهت مقایسه طیف جابجایی آنها استفاده نمودیم و مشاهده شد که برازش طیف انفجارها شیب خیلی بیشتری در فرکانس بالا از خود نشان داده و نسبت به طیف زمین‌لرزه‌ها کاملا" متفاوت می‌باشند. با درنظر گرفتن بزرگای ثابت، اغلب زمین‌لرزه‌ها می‌توانند از فرکانس گوشه‌ی بالاتری نسبت به انفجارها برخوردار باشند. اما به طور کل در زمین‌لرزه‌ها موج S غالب بوده و در فرکانس‌های بالا نیز به وضوح مشاهده می‌شود در حالیکه در انفجارات در فرکانس‌های بالا دیده نمی‌شود، همچنین در زمین‌لرزه‌ها انرژی موچ S به طور کاملا مشخصی بیشتر از انرژی فازهای دیگر است. در نهایت به شناسایی ‎۳۹ زمین‌لرزه و ‎۵۴ انفجار دینامیتی معدنی در منطقه مورد مطالعه رسیدیم و احتمال درستی استفاده از هر پارامتر را نیز محاسبه نمودیم. 2015-08-16 10:18:46