کاربرد تبدیل زمان - فرکانس موضعی در مطالعه مخازن هیدروکربنی

: شهیدی ، مهدی ،
: کیوان حسینی ،
: علوم
: 1391

چکیده :

در مطالعات اکتشاف ذخایر هیدروکربنی، محققین همواره به دنبال روش های گوناگونی بوده اند تا بتوانند به کمک آن ها، آشکارسازی ذخایر هیدروکربنی را با دقت و قطعیت بیشتری انجام دهند. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در راستای پیگیری عملکرد روش‌های زمان-فرکانس به عنوان ابزاری در جهت مطالعه ی مخازن هیدروکربنی انجام شده است. به علت ضعف روش تبدیل فوریه در توصیف محتوای فرکانسی سیگنال های ناپایا نظیر سیگنال های لرزه ای موضعی، روش های متعدد زمان- فرکانس به کار گرفته شدند. روش‌های زمان فرکانس نظیر تبدیل فوریه زمان کوتاه، روش توزیع ویگنر- ویل، تبدیل موجک و دیگر روش ها هریک به نحوی عملکرد راضی کننده ای نشان داده اند. حاصل کار انتقال یک سیگنال از فضای یک بعدی زمان به صفحه ی دو بعدی زمان- فرکانس است که بعد اضافه شده، بعد فرکانس بوده و نشان می دهد که در هر زمان چه مؤلفه ی فرکانسی و با چه دامنه ای داریم. پس اگر ما یک مقطع لرزه ای در حوزه ی مکان زمان داشته باشیم، نمایش زمان- فرکانس آن یک حجم سه بعدی خواهد بود که بعد سوم آن بعد فرکانس است. در این پایان نامه با بیرون کشیدن مقاطع تک فرکانس از این حجم در جهت تفسیر لرزه ای استفاده کرده ایم. روش زمان- فرکانسی که در این پایان نامه استفاده شده است ،یک تبدیل زمان- فرکانس جدید است که در سال ‎2010 توسط لیو و فومل ارائه گردید. این تبدیل که به تبدیل زمان فرکانس موضعی موسوم است، به نمایش مشخصه ناپایایی داده های لرزه ای کمک می‌کند. تبدیل پیشنهاد شده برای تطبیق سیگنال های هدف از پایه فوریه و وارون سازی حداقل مربعات تنظیم یافته استفاده می‌کند. در این روش همانند روش های دیگر زمان فرکانس الگوریتم بر روی هر یک از سیگنال ها انجام می گیرد و طیف زمان فرکانس سیگنال بدست می آید. در این پایان نامه سعی براین است که عملکرد این روش در مطالعه ذخایر هیدروکربنی بررسی گردد. داده های لرزه ای مورد استفاده داده های لرزه ای دوبعدی پس از برانبارش متعلق به عملیات اکتشافی دریایی در حوزه خلیج فارس و بر روی میدان فردوسی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که روش تبدیل زمان فرکانس موضعی کارایی خوبی در آشکارسازی نواحی حاوی نفت، گاز و همینطور سایه های کم فرکانس نشان داده است. 2015-08-18 09:05:16