کاربرد مبدل موجک پیوسته به عنوان نشانگرهای مستقیم هیدروکربنی

: نکوئیان ، علی ،
: کیوان حسینی ، محمدعلی ریاحی ،
: علوم پایه
: 1388

چکیده :

امواج لرزه‌ای تحت تاثیر بی‌هنجاری‌های محیط قرار دارند. ارزیابی میزان کاهیدگی با استفاده از کاهش دامنه امواج لرزه‌ای اغلب با خطا همراه است. از آنجائیکه میزان جذب انرژی لرزه‌ای با افزایش بسامد نسبت مستقیم دارد این امکان وجود دارد که با نشانگرهای بسامدی وجود بی‌هنجاری را بررسی کرد. در این مطالعه با استفاده از طیف زمان - مقیاس یا مقیاس نمای تبدیل موجک پیوسته، پارامترهای میانگین که مستقیما" قابل تفسیر بر حسب نشانگرهای زمان - بسامد هستند را تعیین نموده‌ایم. همچنین از نشانگر بسامد غالب لحظه‌ای و مرکز جرم مقیاس به دست آمده از مقیاس نمای تبدیل موجک پیوسته که قابل تفسیر براساس نشانگرهای زمان - بسامد هستند به عنوان نشانگر مستقیم هیدروکربنی استفاده کرده‌ایم. در این مطالعه تمام الگوریتم‌های لازم در محیط مطلب تهیه گردید و بر روی یکی از مقاطع لرزه‌ای مخزن هیدروکربنی فردوسی واقع در حوضه خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از موجک متقارن مورلت و موجک مکزیکن هت به دلیل داشتن نسبت عکس بین مقیاس و بسامد استفاده شد. نتایج به دست آمده نمایانگر وجود دو مخزن هیدروکربین در محدوده CDP شماره ‎۳۰۰۰ به ترتیب در زمان‌های ۸/‎۰ و ۷/‎۱ ثانیه و در سازندهای زمین‌شناسی فهلیان و کنگان - دالان می‌باشد. 2015-08-18 09:06:41