یک الگوریتم توزیع شده برای روش پرتابی مسیریابی پرتو در توموگرافی لرزه‌ای

: محمدظاهری ، افسانه ،
: حسین صادقی ،
: علوم
: 1391

چکیده :

مسیریابی پرتو لرزه ای یکی از ابزارهای مهم زلزله شناسی است که در زمینه های مختلفی از جمله توموگرافی امواج لرزه ای، تعیین محل زمین لرزه و لرزه شناسی اکتشافی کاربرد دارد. با توجه به اهمیت مسیریابی پرتو در توموگرافی لرزه ای جهانی یک بعدی وسه بعدی و همچنین با توجه به پیشرفت های موجود در پردازش موازی، این پژوهش به ارائه الگوریتم جدیدی برای مسیریابی پرتو لرزه ای پرداخته است. در تحقیق حاضر الگوریتم DISRAY ارائه شده است که با بهره گیری از ایده برنامه نویسی Map-Reduce به انجام محاسبات مسیریابی پرتو به طور توزیع شده می پردازد. با استفاده از این الگوریتم سرعت و دقت محاسبات به طور قابل توجهی افزایش می یابد. زمان سیر، فاصله اپی سنتری و مسیر پرتو برای فازهای مختلف با زاویه خروج در بازه ‎0 تا ‎180 درجه محاسبه می-شود و کوتاهترین مسیر فازهای مختلف در فواصل مختلف زمین تعیین می شود. در این الگوریتم از مدل سرعت یک بعدی IASP91 استفاده شده است.DISRAY درکلاستری شامل یک گره تا صدها گره قابل اجرا است. این الگوریتم به دلیل سبک وزن بودن در سیستم های امبدد نیز قابل اجرا می باشد. 2015-08-18 09:10:40