آنالیز و تحلیل امواج زمین‌لرزه به عنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربوری در جنوب غرب ایران (میدان مارون)

: کاتبی ، حوریه ،
: کیوان حسینی ،
: علوم
: 1390

چکیده :

امروزه استفاده از روشهای کم هزینه همراه با نتایج مطلوب دراکتشاف ذخایر هیدروکربوری از جمله مسائل مهم و در حال بررسی در نقاط مختلف دنیا می باشد. در سالهای اخیر نتایج پژوهش در روشهای لرزه نگاری Passive ، وجود سیگنالهای باند باریک با فرکانس پایین (1-‎6 هرتز) را در بالای شماری از مخازن هیدروکربنی نشان می دهد. بر اساس نتایج مطلوب بدست آمده، این مایکروترمورها می توانند به عنوان نشانگر مستقیم مخازن هیدروکربوری در مقابل تکنولوژی لرزه ای رایج به کار برده شوند. در این پروژه حضور امواج لرزه ای با فرکانس پایین بر روی میدان مارون در جنوب غرب ایران بررسی شده است. امواج لرزه ای توسط شبکه لرزه نگاری متراکم شامل ‎5 ایستگاه در مدت ‎16 ماه رکورد شده اند. ایستگاه های ‎1 و‎2 در موقعیت دور از مخزن قرار گرفته اند. ایستگاههای ‎3 و ‎4 در بالای یال شمالی ساختمان مخزن و ایستگاه شماره ‎5 در بالای مخزن هیدروکربن واقع شده است. طیف مولفه های قائم و افقی سری زمانی سرعت و سطح زیر نمودار طیف در بازه سیگنالهای هیدروکربنی محاسبه و ناهنجاری طیفی واضحی را در فرکانس 4-‎2 هرتز در بالای مخزن (ایستگاه شماره ‎5) مشاهده شده است. انرژی این ناهنجاری در ایستگاههای ‎3 و‎4 بسیار کاهش می یابد و در ایستگاه ‎1 و‎2 ناچیز میباشد. همچنین نسبت طیف مولفه قائم به افقی نیز در ‎5 ایستگاه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت قابل توجهی را در بالای مخزن نسبت به موقعیت های دیگر نشان نمی دهد . بر اساس نتایج بدست آمده، طیف مولفه قائم و سطح زیر نمودار آن دو مشخصه حساس نسبت به موقعیت مخزن می باشند و تفسیر مشخصه (V/H) با در نظر گرفتن نتایج حاصل از دو مشخصه نامبرده انجام می شود. 2015-08-16 09:53:49