تعيين سريع بزرگي زمين‌لرزه در ناحيه خراسان، با استفاده از دوره تناوب غالب موج P

نویسنده: سیدمحمدصادق جعفری

استاد راهنما: دکتر حسین صادقی

استاد مشاور: دکتر سید کیوان حسینی

شهریور 1394

 

چکیده :

چکيده

بشر همواره در طول زندگي خويش درگير بلاياي طبيعي فراوان بوده است. يکي از اين بلاياي طبيعي زمين‌لرزه است. از اين رو راه‌هاي مختلف جلوگيري از به وجود آمدن خسارات و تلفات در اثر وقوع زمين‌لرزه بسيار اهميت دارد. از جمله اين راه‌ها تعيين سريع بزرگي زمين‌لرزه است. هدف اين پروژه يافتن رابطه‌اي مناسب براي اين امر است. از اين رو از داده‌هاي ثبت شده توسط شبکه باند پهن مرکز تحقيقات زمين‌لرزه شناسی دانشگاه فردوسي مشهد استفاده شد. اين داده‌ها با توجه به ابزارهاي ثبت کننده داراي نرخ‌هاي نمونه‌برداري متفاوتي هستند (25، 125 و 200 هرتز) که روش‌ها و روابط مختلفي بر روي آن‌ها اعمال شد. اين روش‌ها و روابط مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند که در نهايت روش دوره تناوب غالب موج P انتخاب شد که براي استفاده از آن نياز به روشي است تا بتوان مدت زمان آشفتگي موجود در ابتداي دوره تناوب حاصل را تعيين کرد. براي اين کار از دو روش به نام‌هاي Diff و edge استفاده شد. پس از اين زمان آشفتگي، بيشترين مقدار دوره تناوب محاسبه شده، دوره تناوب غالب ناميده مي‌شود. در انتها روابط متعدد معرفي شده بين بزرگي زمين‌لرزه و دوره تناوب غالب موج P بررسي شد و بهترين رابطه که يک رابطه درجه دو و مبتني بر اعمال روش Diff بر روي ميانگين داده‌هاي ايستگاه‌هاي ثبت کننده هر رخداد با نرخ نمونه‌برداري 200 هرتز مي‌باشد انتخاب شد. اين رابطه توانايي اين را دارد که از آغاز زمان رسيد موج P در يک پنجره زماني 10 ثانيه‌اي بزرگي زمين‌لرزه را با ميزان خطاي 6/0 واحد بزرگي تعيين نمايد. تعيين سريع بزرگي در تعيين سريع احتمال خطر زمين‌لرزه مؤثر است که در صورت خطرناک بودن و اعلام خطر عمومي مي‌تواند منجر به کاهش خطرات ناشي از زمين‌لرزه شود.

کليدواژه‌ها: بزرگي، زمين‌لرزه، دوره تناوب غالب، موج P

2015-11-02 07:31:15

منابع:

 

[1] Satriano, C. Wu, Y. Zollo, A. Kanamori, H. (2011). Earthquake early warning: Concepts, methods and physical grounds. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31, 106–118.

 

[2] Lockman, A. Allen, R. (2007). Magnitude-Period Scaling Relations for Japan and the Pacific Northwest: Implications for Earthquake Early Warning. Bulletin of the Seismological Society of America, 97, 1B, 140–150.

 

[3] Lewis, M. Y, Ben-Zion. (2008). Examination of scaling between earthquake magnitude and proposed early signals in P waveforms from very near source stations in a South African gold mine. Journal of Geophysical Research, 113.

 

[4] Sadeghi, H. Fatemi Aghda, S.M. Suzuki, S. Nakamura, T. (2006). 3-D velocity structure of the 2003 Bam earthquake area (SE Iran): Existence of a low-Poisson's ratio layer and its relation to heavy damage. Tectonophysics, 417, 269–283.

 

[5] New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP. (2009).