برآورد سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده‌های جنبش نیرومند زمین در ایران

: بابایی ، پروین ،
: حسین صادقی ،
: علوم پایه
: 1390

چکیده :

در این مطالعه از ‎۱۰۴۰ داده جنبش نیرومند ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری ایارن که مربوط به ‎۱۵۰ زلزله با بزرگی ممانی ‎۵ و بیشتر از آن و عمق کانونی کمتر از ‎۴۲ کیلومتر می‌باشد جهت بدست آوردن رابطه‌ای مناسب برای برآورد سریع بزرگی استفاده شده است. ما روش Wu and teng را برای معرفی رابطه تجربی برآورد سریع بزرگی در ایراتن به کار گرفتیم که در آن از کمیتی به نام لرزش موثر کلی استفاده می‌شود. این کمیت از طریق انتگرال‌گیری زمانی مقادیر مطلق شتاب از شتابنگاشت‌ها در مدت دوام لرزش شدید بدست می‌آید. در این رساله در چند مرحله تقسیم‌بندی‌های متفاوتی بر روی داده‌اهی موجود براساس ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی در مناطق مختلف ایران انجام گردید. هرچند در نهایت یک رابطه برای برآورد سریع بزرگی در ایران بدون در نظر گرفتن شرایط ساختگاه و مشخصات لرزه‌زمینساختی از نظر آماری معنادار بود. 2015-08-16 09:58:07