درباره ما ◀ اهداف و چشم اندازها

نقشه راه و چشم انداز :

مطالعه مسائل مربوط به علوم زلزله در ایران به لحاظ زلزله خیز بودن آن امری اجتناب ناپذیر می باشد. از گذشته های دور تا کنون ، وقوع زمینلرزه های بزرگ باعث تلفات جانی و مالی بیشماری شده است که نه تنها مشکلات اجتماعی و روانی زیادی را در جامعه بدنبال داشته است بلکه صدمات زیادی را بر بدنه اقتصاد کشور نیز وارد نموده است.

لذا گروه پژوهشی علوم زلزله دانشگاه فردوسی مشهد بواسطه امکانات بالقوه آن بعنوان تنها متولی تحقیقات بر روی مسائل مربوط به علوم زلزله در شمال شرق ایران با تعریف و تنظیم اهداف کوتاه مدت وبلند مدت نه تنها سعی در حل مشکلات موجود در خصوص مخاطرات حاصل از زمینلرزه های ناحیه را دارد بلکه با حرکت بر روی مرزهای دانش و استفاده از علوم مختلف،قابلیت انجام تحقیقات ویژه و تازه بر روی پدیده زمینلرزه را دارا می باشد.