درباره ما ◀ تماس با مرکز


خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد
مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی
کد پستی : ٩١٧٧٩٤٨٩٧٤


٣٨٧٩١١٩٥-٥١- ٩٨ + (تلفن)
٣٨٧٩١١٩١-٥١- ٩٨ + (دورنما)


eqrc@um.ac.ir

کاربر گرامی، از طریق فرم زیر و ارسال آن برای ما، می توانید با ما در ارتباط باشید.