منطقه‌بندی زلزله‌ای جنوب شرقی زاگرس
نمونه زلزله‌های هفتاد و پنج سال اخیر 1902-‎1976 جنوب شرقی زاگرس مورد بررسی قرار گرفته است. سعی شده است تا ضرائب a و b فرمول LogN=a-bI به نحوی قابل قبول ارائه گردد. با تعمیم ضریب b برای سطوح ؤ *ؤ درجه a هر قسمت محاسبه شده است ادامه ..