بررسی ناهمسانگری لرزه‌ای گوشته فوقانی در منطقه شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از تئوری جدایش امواج برشی
در این کار جدایش امواج برشی در زیر ناحیه شمال شرقی ایران مربوط به فازهای SKS و 43 SKKS زلزله شاخص که در فواصل بین 145-‎90 درجه ای ‎7 ایستگاه باند پهن مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت شده اند را مورد بررسی قرار داده ایم. ادامه ..
کاربرد مبدل موجک پیوسته به عنوان نشانگرهای مستقیم هیدروکربنی
امواج لرزه‌ای تحت تاثیر بی‌هنجاری‌های محیط قرار دارند. ارزیابی میزان کاهیدگی با استفاده از کاهش دامنه امواج لرزه‌ای اغلب با خطا همراه است. از آنجائیکه میزان جذب انرژی لرزه‌ای با افزایش بسامد نسبت مستقیم دارد این امکان وجود دارد که با نشانگرهای بسامدی وجود بی‌هنجاری را بررسی کرد ادامه ..