محورهای پژوهشی

 • شبکه لرزه نگاری
  • پیاده سازی سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری
  • ایجاد بانک اطلاعات داده های لرزه ای
  • طراحی و پیاده سازی سامانه های هشدار سریع
  • انتقال امن داده ها
 • اکتشافات ژئوفیزیکی
  • توموگرافی لرزه ای
  • اکتشاف مخازن هیدرو کربنی
  • اکتشاف آبهای زیر زمینی
 • شبیه سازی لرزه ای
  • شبیه سازی انتشار امواج لرزه ای
  • شبیه سازی جابجایی حرکت صفحات تکتونیکی
  • شبیه سازی لغزش گسل
  • شبیه سازی پاسخ سازه های زیر/رو سطحی در برابر زلزله و انفجار
 • لرزه زمینساخت و زلزله شناسی
  • مطالعه گسل های فعال
  • تعیین مکانیزم کانونی و پارامترهای گسیختگی گسل های لرزه زا
 • ژئوتکنیک و مهندسی زلزله
  • تحلیل خطر و ریز پهنه بندی(تعیین مناطق با پتانسیل بالای لرزه ای)
  • تحلیل و طراحی سازه ها در برابر زلزله