آخرین زمینلرزه
  • آخرین زمینلرزه ثبت شده در بانک اطلاعاتی
  • تاریخ :
  • زمان : 23:55:57
  • طول جغرافیایی : 35.95
  • عرض جغرافیایی : 52.3
  • بزرگی : 3.5
اخبار مرکز